محصولات


کمی صبر کنید...

پمپ تصفیه PINA سری MITRA

9,900,000 تومان

مدل : MITRA 100M              توان : 1 اسب بخار            قدرت : 0.75 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

8,500,000 تومان

مدل : MITRA 75M              توان : 0.75 اسب بخار            قدرت : 0.55 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


پمپ تصفیه PINA سری MITRA

7,300,000 تومان

مدل : MITRA 50M              توان : 0.5 اسب بخار            قدرت : 0.37 کیلووات           سایز اتصال : 50 میلی متر


فیلترشنی IML سری LISBOA

52,280,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  965 میلی متر        سایز اتصال : 2.1/2          سیلیس مورد نیاز : 420 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

38,750,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  935 میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 400 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

29,820,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  815  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 260  کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

26,210,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  785  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 240 کیلوگرم            حجم تصفیه : 21 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

38,750,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  935  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 400 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

29,820,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  815  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 260 کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

26,210,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  785  میلی متر        سایز اتصال :  2          سیلیس مورد نیاز : 240 کیلوگرم            حجم تصفیه : 21 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

20,890,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  685  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 180 کیلوگرم            حجم تصفیه : 15 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

18,910,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  620  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 100کیلوگرم            حجم تصفیه : 14 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

13,540,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                  همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع  شیر : جانبی           قطر : 600 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2  اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 150 کیلوگرم      حجم تصفیه : 14 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

10,910,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                  همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع  شیر : جانبی           قطر : 500 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2  اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 100 کیلوگرم      حجم تصفیه : 10 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

9,460,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                  همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع  شیر : جانبی           قطر : 450 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2  اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 70 کیلوگرم      حجم تصفیه : 8  متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

9,070,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                 همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع شیر : جانبی           قطر : 400 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2 اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 50 کیلوگرم      حجم تصفیه : 6 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

13,540,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  نوع شیر :  بالا           قطر : 600 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2 اینچ                سیلیس مورد نیاز : 150 کیلوگرم      حجم تصفیه : 14 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

10,910,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  نوع شیر :  بالا           قطر : 500 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2 اینچ                سیلیس مورد نیاز : 100 کیلوگرم      حجم تصفیه : 10 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

9,460,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                           دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  نوع شیر :  بالا           قطر : 450 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2 اینچ                سیلیس مورد نیاز : 70 کیلوگرم      حجم تصفیه : 8 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

9,070,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                               همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                 نوع شیر : بالا           قطر : 400 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2 اینچ               سیلیس مورد نیاز : 50 کیلوگرم      حجم تصفیه : 6 متر مکعب بر ساعت