فیلتر ها


کمی صبر کنید...

فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 900 میلی متر        حجم تصفیه 30 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 500 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 760 میلی متر        حجم تصفیه 22 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 300 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 600 میلی متر        حجم تصفیه 13 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 150 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 450 میلی متر        حجم تصفیه 8 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 100 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 950 میلی متر        حجم تصفیه 33 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 600 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 800 میلی متر        حجم تصفیه 24 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 400 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

قطر 650 میلی متر        حجم تصفیه 14 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 200 کیلوگرم


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  950 میلی متر        سایز اتصال : 2.1/2          سیلیس مورد نیاز : 545 کیلوگرم            حجم تصفیه : 35 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  900 میلی متر        سایز اتصال : 2.1/2          سیلیس مورد نیاز : 510 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  900 میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 515 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  800  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 325  کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  750  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 305 کیلوگرم            حجم تصفیه : 21 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  680  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 240 کیلوگرم            حجم تصفیه : 18 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  650  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 230 کیلوگرم            حجم تصفیه : 15 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  600  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 125 کیلوگرم            حجم تصفیه : 14 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  550  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 110 کیلوگرم            حجم تصفیه : 11.5 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  500  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 90 کیلوگرم            حجم تصفیه : 9 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  450  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 70  کیلوگرم            حجم تصفیه : 8 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  350  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 50 کیلوگرم            حجم تصفیه : 5 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  950  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 545 کیلوگرم            حجم تصفیه : 35 مترمکعب بر ساعت


دسته‌بندی