فیلتر ها


کمی صبر کنید...

فیلترشنی Pina مدل Mitra

19,500,000 تومان

قطر 900 میلی متر        حجم تصفیه 30 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 500 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

14,500,000 تومان

قطر 760 میلی متر        حجم تصفیه 22 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 300 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

8,800,000 تومان

قطر 600 میلی متر        حجم تصفیه 13 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 150 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

7,300,000 تومان

قطر 450 میلی متر        حجم تصفیه 8 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 100 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

21,800,000 تومان

قطر 950 میلی متر        حجم تصفیه 33 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 600 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

16,800,000 تومان

قطر 800 میلی متر        حجم تصفیه 24 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 400 کیلوگرم


فیلترشنی Pina مدل Mitra

11,500,000 تومان

قطر 650 میلی متر        حجم تصفیه 14 مترمکعب بر ساعت           سیلیس مورد نیاز 200 کیلوگرم


فیلترشنی IML سری LISBOA

52,280,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  965 میلی متر        سایز اتصال : 2.1/2          سیلیس مورد نیاز : 420 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

38,750,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  935 میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 400 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

29,820,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                          دارای لوله جهت تخلیه  هوا                                                                                                   جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                   قطر:  815  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 260  کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA

26,210,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  785  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 240 کیلوگرم            حجم تصفیه : 21 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

38,750,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  935  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 400 کیلوگرم            حجم تصفیه : 30 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

29,820,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  815  میلی متر        سایز اتصال : 2          سیلیس مورد نیاز : 260 کیلوگرم            حجم تصفیه : 25 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

26,210,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  785  میلی متر        سایز اتصال :  2          سیلیس مورد نیاز : 240 کیلوگرم            حجم تصفیه : 21 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

20,890,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  685  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 180 کیلوگرم            حجم تصفیه : 15 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری LISBOA TOP

18,910,000 تومان

دارای دو حالت شیر بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                  جنس بدنه : فایبرگلاس و پلی استرزرین                                                                                 قطر:  620  میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2          سیلیس مورد نیاز : 100کیلوگرم            حجم تصفیه : 14 مترمکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

13,540,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                  همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع  شیر : جانبی           قطر : 600 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2  اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 150 کیلوگرم      حجم تصفیه : 14 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

10,910,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                  همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع  شیر : جانبی           قطر : 500 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2  اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 100 کیلوگرم      حجم تصفیه : 10 متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

9,460,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                  همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                       دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع  شیر : جانبی           قطر : 450 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2  اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 70 کیلوگرم      حجم تصفیه : 8  متر مکعب بر ساعت


فیلترشنی IML سری ROMA

9,070,000 تومان

فیلترهای شنی ROMA از قطر 400 تا 600 میلی متر                                                                 همراه با شیر شش راهه بالا و مانومتر                                                                                         دارای لوله جهت تخلیه هوا                                                                                                   نوع شیر : جانبی           قطر : 400 میلی متر        سایز اتصال : 1.1/2 اینچ                 سیلیس مورد نیاز : 50 کیلوگرم      حجم تصفیه : 6 متر مکعب بر ساعت


دسته‌بندی